Bảo hộ lao động Trương Phi


An toàn hơn ngày hôm qua

Chính sách làm đại lý

CHIẾT KHẤU MUA HÀNG ĐỊNH KỲ:

  1. Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Laodongbaoho.com
  2. Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.
  3. Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Nhà sản xuất/ Laodongbaoho.com cho Quý đại lý.